Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna 2023. aasta Riigikogu valimiste programm

Eelseisvatel Riigikogu valimistel on kaalul Eesti rahvusriigi püsimajäämine. Eesti praegune valitsus on viinud meie riigi ja rahva hävingu äärele. Meil tuleb kahjudeta läbida majanduskriis, jääda ellu julgeolekukriisis ja ületada rahvastikukriis.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond pakub Eestile paremat tulevikku. Kutsume koonduma meie erakonna toetuseks kõiki, kes hoolivad meie põhiseaduslikust riigikorrast, kes soovivad elada jõukas ja turvalises riigis ning kes tahavad, et ka meie lapsed ja lapselapsed räägiksid eesti keeles.

I. Päästame Eesti vaesusest!

Rahvuskonservatiivid teavad ainsana, kuidas panna majandus kasvama ja kuidas pöörata meie inimeste heaolu tõusule. Me oleme ainsad, kes ütlevad, et õige energiapoliitika, maksupoliitika ja ettevõtluskeskkonna puhul on homne parem kui eilne! Me ei nõustu hullumeelse rohepöördega, mis teeb meie inimesed ja ettevõtted vaeseks. Ettevõtlus Eestis peab olema vaba ja riigi suhtumine toetav.

Kui kasvab ettevõtete tootlikkus ja rahvusvaheline konkurentsivõime, kasvab ka inimeste palk ja ostujõud ning riigi eksporditulu – see omakorda võimaldab rahastada haridust, tervishoidu, kultuuri, riigikaitset ja tõsta pensione.
Meil tuleb saavutada energiajulgeolek ehk olukord, kus riik suudab rahvale pakkuda taskukohast kodumaist energiat. Meie otsuste tagajärjel on Eesti tarbijale tagatud elekter ja kütused Euroopa soodsaima hinnaga. Seni, kuni Eesti ei suuda veel toota tuumaenergiat, on meie energeetika selgrooks riigile kuuluvad ja riiklikku tellimust täitvad elektrijaamad.

Meie plaan

 • Langetame diisli-, bensiini- ja gaasiaktsiisi Euroopa Liidu miinimumini.
 • Langetame ravimite käibemaksu soodusmäära üheksalt protsendilt viiele protsendile ja toiduainete käibemaksu kahekümnelt protsendilt viiele protsendile.
 • Langetame elektri hinna kriisieelsele tasemele, eemaldades elektri tootmiskulust CO2 kvoodi, langetades keskkonna- ja kaevandustasusid ning lõpetades taastuvenergiatasude maksmise. Nimetatud sammude astumise järel on elektri hind 3 senti kWh eest.
 • Käivitame Eesti Energia Narva jaamades kolm seisvat plokki, mis toovad turule juurde 500 MW tootmist ja tagavad Eesti tiputarbimise vajaduse. Muudame Eleringile kuuluva Kiisa gaasijaama eraldi tootmisettevõtteks ning toome toodangu turule.
 • Alustame ettevalmistusi ohutu tuumaenergia kasutuselevõtuks.
 • Majanduse elavdamiseks ehitame välja neljarealised maanteed Tallinnast Tartusse, Pärnusse ja Narva.
 • Lõpetame majanduslikult kahjuliku ja ebamõistlikult kalli Rail Balticu projekti, arendades selle asemel senist raudteevõrku (Tallinn-Rohuküla, Tallinn-Pärnu, Tartu-Riia Eesti-poolne osa).
 • Maksame hinnatõusu kompenseerimiseks alla keskmist pensionit saavatele pensionäridele aastas ühe lisapensioni ehk 13. pensioni.
 • Tõstame miinimumpalga 0,6 keskmise palgani, s.t 2023. aastal 1050 euroni.
 • Tõstame keskmise pensioni järgmise nelja aasta jooksul 1200 euroni ehk 70 protsendini Soome keskmisest pensionist.

II. Päästame Eesti sõjast!

Julgeolek on iga riigi põhivajadus. Kõige parem viis hoida Eestit sõttasattumisest on üles ehitada nii tugev riigikaitse, et vaenlane ei riski meie ründamisega. Tugevana oleme valmis halvimaks ning tagame Eesti riigi ja rahvuse püsimajäämise.
Eesti riigikaitse raskuskese on rahva kaitsetahe ja valmisolek. Ilma selleta ei ole Eesti kaitsmine võimalik. Igaühel peab olema midagi, mida kaitsta. Iseseisev kaitsevõime on vaja üles ehitada mahus, mis võimaldab hoida laiaulatusliku kallaletungi korral riigi võtmepiirkondi enda käes kuni liitlasvägede saabumiseni.

NATO on meie julgeolekupoliitika tööriist ja elluviimise vahend. Kanname hoolt, et Eesti rahvuslikud huvid alliansi liikmena oleksid kaitstud.

Meie plaan

 • Tõstame riigikaitse kulud lähiaastatel vähemalt 3%-ni SKT-st, ning kulutused laiapõhjalise riigikaitse, sealhulgas elanikkonnakaitse ülesehitamiseks vähemalt 0,5%-ni SKT-st.
 • Suurendame sõjaaja kaitseväe kuni 55 000 inimeseni, millele lisandub 40 000 inimest täiendusreservi.
 • Kahekordistame kaudtulevõimekuse ning loome vähemalt kompanii suuruse tankiüksuse mõlemas jalaväebrigaadis.
 • Tagame keskmaa õhutõrje võimekuse Eesti võtmepiirkondadele ja lühimaa õhutõrjevõime kõigile üksustele.
 • Viime lõpule miiniveeskamise ja rannakaitsevõimekuse arendamise.
 • Suurendame ajateenistujate arvu 4500 kutsealuseni aastas.
 • Taastame sõjaväestatud piirivalve eraldi ametina koos kriisi- ja sõjaaja ülesannete määratlemise ning vajalike reservüksuste loomise ja varustuse hankimisega.
 • Loome sõjalise luure- ja vastuluurevõimekuse kaitseväes.
 • Taastame detsentraliseeritud juhtimisstruktuuri (kaitseringkonnad) koos staapide ja alluvate üksustega.
 • Peatame osaluse jalaväemiinide kasutamist keelustavas Ottawa konventsioonis ning arendame miinisõja võimekust kaitseväes ja Kaitseliidus.
 • Tagame Eesti toidujulgeoleku ja stabiilse isevarustamise kõigi põhitoiduainetega koos vajalike reservidega kriiside puhuks.

III. Päästame Eesti rahvusriigi!

Praegune Eesti valitsus töötab Eesti rahvusriigi ideaalile vastu, rahvusteadused ja eesti kultuur on alarahastatud, kooliõpetajate puudus kasvab iga aastaga. Eestlaste praegune sündimus ei taga meie rahvuse püsimajäämist, eestlaste väljaränne on endiselt suur, mitte-eestlaste sisseränne enneolematult kõrge, eesti keele kasutusala aheneb hirmuäratava kiirusega. Meid on tabanud massiimmigratsioon, meid ähvardab rahvusena vähemusse jäämine oma kodumaal ja pikemas plaanis hääbumine.

Aitab rahvusriigi lammutamisest! Eesti Konservatiivne Rahvaerakond lähtub meie põhiseaduse preambulist, mis määratleb Eesti olemuslikult rahvusriigina. Meie eesmärgiks on põlisrahva ja eesti keele auväärne ja juhtiv koht Eesti riigis.

Selleks on tarvis rakendada rahvastikupoliitikat, mis kasvatab eestlaste sündimust, soodustab välismaale lahkunud rahvuskaaslaste naasmist, piirab rangelt sisserännet, soodustab viimastel aastatel siia saabunute tagasirännet ning Eestisse püsivalt elama jäänud mitte-eestlaste lõimimist ning assimileerimist.

Meie plaan

 • Tõstame peretoetusi ja vanemahüvitist.
 • Vähendame lasteaia kohatasu.
 • Seome pensioni selgemalt laste arvuga.
 • Toetame noori peresid tulumaksusoodustusega, vähendades tulumaksu veerandi ehk 5 protsendipunkti võrra iga peres kasvava lapse pealt mõlemal tööl käival vanemal.
 • Loome soodsa kodulaenu ja kustutame sellest neljandiku iga uue lapse sünniga.
 • Kustutame õppelaenu pooles ulatuses, kui peres on üks laps ning täies ulatuses, kui peres on kaks või rohkem last.
 • Lõpetame odava välistööjõu impordi.
 • Aitame Eestisse naasta soovijaid tagasipöördumisel.
 • Jõustame sisserändekvoodi 0,1% Eesti püsielanikkonnast, kvoodivälise erandina lubame tööjõu sisserännet vaid kõrgepalgalistele töötajatele (kahekordne Eesti keskmine).
 • Maksame pere- ja muid sotsiaaltoetusi üksnes Eesti ja Euroopa Liidu kodanikele ja nendele kolmandate riikide kodanikele, kes elavad Eestis pikaajalise elamisloa alusel.
 • Viime koolid üle eestikeelsele õppele, muudame Eesti ülikoolid taas eestikeelseks ning rahastus- ning hindamissüsteemi Eesti-keskseks.
 • Seisame vastu Euroopa Liidu õigusaktide valimatule rakendamisele ning lükkame tagasi need, mis riivavad meie põhiseaduse aluspõhimõtteid.
 • Muudame Eesti avaliku ruumi eestikeelseks ja tõstame eesti keele staatust.
 • Toetame senisest enam rahvusteadusi ning Eesti algupärase kirjanduse, kunsti ja muusika edendamist. Viime sisse eesti kultuuriloo kursused ja taastame eesti kirjanduse kursuse nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis.
 • Kaitseme perekonda kui rahva püsimise, kasvamise ja ühiskonna alust; me ei luba perekonna – laste ema ja isa– tähenduse muutmist riigi õigusaktides.

IV. Päästame Eesti inimeste tervise!

Eestlaste oodatav eluiga ja tervelt elatud aastad on vähenenud. Eesti tervishoiusüsteem on kriisis ja vajab põhjalikku reformi. Meie otsuste tagajärjel vähenevad ravijärjekorrad, suureneb inimeste valikuvõimalus ning ennetustöö abil väheneb ravivajaduse maht. Hoolitseme selle eest, et ühiskond toetab oma kõige nõrgemaid.

Meie plaan

 • Tagame lühikesed ravijärjekorrad ja kvaliteetse arstiabi ka väiksemates haiglates ja tervisekeskustes,
 • Vähendame EMO koormust ja raviraha ebamõistlikku kulutamist, suunates rohkem raha perearstisüsteemi paremasse toimimisse.
 • Muudame hambaravi hüvitamise korda ja muudame selle patsiendiga kaasaskäivaks. Võimaldame ravikindlustatutele üks kord aastas tasuta baashambaravi.
 • Seame eesmärgiks vähendada meditsiinilise põhjenduseta abortide arvu erinevate meetmete abil, lõpetame nende rahastamise maksumaksja raviraha eest.
 • Tagame, et tervisekeskustes on valveajad ja igas omavalitsuses on valveapteek.
 • Loome uimastisõltlastele võõrutuskeskused, kus pakutakse tööteraapiat, sotsiaalset- ja psühholoogilist abi ning hingelist nõustamist.
 • Suurendame oluliselt riiklike õppekohtade arvu tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnas; loome tingimused, et Eestis hariduse saanud meedikud jääksid Eestisse.
 • Tagame Haigekassaga sõlmitud lepingutega, et meditsiiniteenuste hinnad on vastavuses nende tegelike kuludega.
 • Haiglates, kus on likvideeritud sünnitusabi teenus, tagame ööpäevaringse ämmaemanda valve; peremeditsiinis rahastame ämmaemandusteenuse laiendamist.
 • Vabastame ettevõtted erisoodustusmaksust, kui kulutused on seotud tervise edendamisega.
 • Tõstame sügava puudega inimeste hooldamise eest makstava hooldajatoetuse miinimumpalgani ja suurendame puuduva töövõimega inimeste toetuse vähemalt miinimumpalgani.
 • Lõpetame korduvate taotluste esitamise nõude puude tõestamiseks.

V. Päästame Eesti õigussüsteemi!

Me kaitseme pühendunult põhiseaduslikke vabadusi ja õigusi, mis Reformierakonna valitsemise ajal on läinud vabalangusesse. Me ei lepi, et politseid, prokuratuuri ja kohtuid ei kasutata mitte õiglase ja turvalise ühiskonna ehitamiseks, vaid teatud ühiskonnagruppide ja isikute eelistamiseks ning n-ö omade päästmiseks. Me lõpetame riigi ja jõustruktuuride omavoli.

Rahvuskonservatiivide õiguspoliitika eesmärgiks on tagada põhiseaduse ülimuslikkus ja võimude lahusus, toimiv tsiviilkontroll prokuratuuri ja teiste õiguskaitseasutuste üle ning iga ametniku personaalne vastutus oma tegevuse tagajärgede eest.

Meie plaan

 • Seisame Eesti põhiseaduse ülimuslikkuse eest ning tagame, et riigivõimu teostatakse eranditult kooskõlas põhiseadusega ja kodanikke käsitletakse seaduse ees võrdsetena.
 • Viime sisse sisulise parlamentaarse järelevalve õigus- ja julgeolekuasutuste tegevuse põhiseaduslikkuse üle.
 • Kiire ja õiglase eeluurimise ning kohtumenetluse huvides lühendame kohtumenetluse tähtaegu ning vähendame kokkuleppemenetluste arvu.
 • Tagame õigusabi kättesaadavuse ka vähemkindlustatud elanikkonnale, alandame vastavaid riigilõive.
 • Nõuame õiguskaitseasutuste poolt olulise prioriteedina laste vastu suunatud seksuaalkuritegude menetlemist; selliste kuritegude eest tuleb määrata tegelikud ja ranged karistused.
 • Tõhustame rahapesu uurimise võimekust ja sellealast rahvusvahelist koostööd; päästame Eesti maine rahapesu uurimise taasalgatamisega.
 • Taastame ametnike isikliku vastutuse põhimõtte; riigile kahju tekitanud ametnikel tuleb vastutada enda tegemiste ja tegematajätmiste eest.
 • Lõpetame riigiametites üha kasvava salastamise – isikuandmete kaitse sildi all toimuv massiline teabe kõrvaldamine avalikust käibest ei ole kooskõlas avaliku võimu läbipaistvuse põhimõttega.
 • Loome sõjaaja riigikaitsekohtud, et kohtusüsteem saaks kodanike huve tõhusalt kaitsta ka sõjaliste kriisiolukordade korral.
 • Austame vaktsineerimisevabaduse põhimõtet ning välistame ühemõtteliselt vaktsiinipasside süsteemi kehtestamise. Keelame otsese ja kaudse sundvaktsineerimise. Taastame kõik õigused neile, kes vallandati töökohalt vaktsiinisunni tõttu ning kohustame riigiasutusi ja ettevõtteid maksma õiglast kahjutasu.
 • Toome kohtu ette nii NSV Liidu kui ka tema õigusjärglase aegumatud kuritööd ja nende toimepanijad.

VI. Päästame Eesti demokraatia!

Põhiseaduse järgi on Eesti iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Globalismi ja multikultuurse ühiskonna ülesehitamist põhiseadus ette ei näe. Suveräänsuse ja demokraatia säilitamiseks vajab Eesti senisest enam kaitset Euroopa Liidu föderaliseerimise ja poliitika tsentraliseerimise eest.

Kodanikkond kui kõrgeima riigivõimu kandja vajab rohkem instrumente poliitiliste otsuste tegemiseks, seega toome võimu kodanikele lähemale. Me usume, et demokraatia sisuliseks toimimiseks peab inimesel endal olema õigus otsustada suuremate muudatuste üle oma riigis ja kodukohas. Ühiskonna usaldust riigi vastu saab tagada üksnes arusaadav, aus, õiglane ja läbipaistev riigivalitsemine. Seisame sõnavabaduse kui meie ühiskonna ühe põhiväärtuse kaitsel.

Meie plaan

 • Seisame riikliku suveräänsuse eest ja oleme vastu täiendava võimu loovutamisele Euroopa Liidu institutsioonidele; oleme vastu liikmesriikide vetoõiguse kaotamisele välispoliitikas jt valdkondades.
 • Seadustame kodanikele õiguse algatada rahvaalgatuse korras siduvaid seaduseelnõusid ja rahvahääletusi.
 • Muudame presidendi rahva poolt valitavaks.
 • Viime läbi sõltumatu e-valimiste auditi; e-valimiste jätkumist peame võimalikuks juhul, kui põhjalik ja sõltumatu audit kinnitab, et e-valimiste usaldusväärsus on väljaspool kahtlust.
 • Seisame vastu püüdlustele piirata sõna-, usu- ja südametunnistusvabadust. Me ei lepi püüdlustega laiendada nn vihakõne mõistet, kehtestada vabaduste mahasurumisele suunatud poliitikat ega tunnista nn poliitilise korrektsuse dogmat.
 • Korrastame kõrgete riigiametnike valimise süsteemi, tagades arusaadavad valikukriteeriumid ja tegeliku konkurentsi.
 • Tühistame kooseluseaduse kui ühiskonda lõhestava ja ühiskonna enamuse hoiakutele vastanduva õigusakti.Päästame Eesti!